Avgifter och tjänster

Här hittar du avgifter och priser på avfallstjänster för Österåkers kommun och Vaxholms stad.

Avgifter och tjänster Vaxholms stad gällande från 21 maj 2024

GRUNDAVGIFT FÖR FASTLAND OCH SKÄRGÅRD

INSAMLINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFTER FASTLAND SMÅHUS

Varför höjs priserna så mycket?
Våra kostnader har ökat mycket på grund av inflationen och då vår verksamhet är beroende av bränslepriser påverkas våra taxor extra mycket.

Har du abonnemang med utsortering av matavfall har du tidigare haft ett kraftigt subventionerat pris. Antalet som inte sorterar ut sitt matavfall har gått ner mycket, vilket lett till att subventioneringen inte längre är lika stor och att priset därför gått upp.

Varför står det att vi bor på fastlandet, när jag bor på en ö.
Öar med vägförbindelse t ex bro eller vägfärja (Tynningö, Rindö, Skarpö, Ljusterö m fl.) har samma avgifter som fastlandet eftersom vi kan hämta där med vanlig sopbil.

Varför måste jag betala för en avvikelseavgift gällande överfulla sopkärl samt felsorterat avfall? 
När kärlen inte kan stängas ordentligt kommer råttor och fåglar åt innehållet, följden blir nedskräpning och att skadedjuren ökar i antal. Det medför ofta merarbete för chauffören också. 

Felsorterat avfall: Roslagsvatten får straffavgifter när vi levererar fel material till mottagaren som ska behandla avfallet. Det medför ofta merarbete för chauffören också.

FLERBOSTADSHUS SAMT VERKSAMHETER FASTLAND

Varför kan man bara ha tömning tre, fyra och fem gånger i veckan på ett 660 liter kärl och inte på mindre kärl?
Vi vill av miljöskäl köra så lite som möjligt. Kraven på energieffektivisering och behovet att minska utsläpp av fossilt koldioxid ökat på våra verksamheter. Uppstår det mycket restavfall får fastighetsägaren tillse att det finns utrymme för fler eller större kärl.

Varför kan jag bara ha högst tömning 104 ggr/år (2 gånger i veckan) på mitt osorterade abonnemang?
Kraven på utsortering av matavfall har skärpts ifrån riksdagen, vilket innebär att vi på Roslagsvatten redan nu behöver påbörja arbetet med att fasa ut så kallat osorterat avfall. Du som har osorterat avfall erbjuds därför bara abonnemang 104 ggr/år och har förhållandevis mycket dyrare avgift. Ni bör redan nu se över hur ni kan gå över till att börja sortera ut matavfallet i separata kärl.

Hur kan vi påverka vikten i vår krantömda behållare?
Om du inte redan har matavfallsinsamling och fastighetsnära insamling av förpackningar så införs det i fastigheten. Informera alla boende om att ni minskar era kostnader om fler att sorterar bättre. Matavfall har ingen kostnad för vikt och generellt är mer än 30% av avfallet i soppåsen matavfall.

Varför kostar det att beställa ut matavfallspåsar till samfälligheter och flerfamiljshus nu? 
Det är en tilläggstjänst som utförs till självkostnadspris. Kostnaden är per pall som levereras.

Påsar finns att hämta gratis vid:
-    Cirkle K
-    Ica Resarö

EXTRA TJÄNSTER, MAT- OCH RESTAVFALL

Varför kostar det att göra ett abonnemangsbyte mer än en gång per år?
Det medför merkostnader för byte av kärl och administrativ tid vid abonnemangsbyten. När en och samma fastighet byter abonnemang ofta belastar det oskäligt alla andra fastigheter i kommunen.

TRÄDGÅRDSAVFALL FASTLAND

INSAMLING OCH BEHANDLINGSAVGIFTER I SKÄRGÅRDEN 

Varför har tömningarna blivit så mycket dyrare? 
Tidigare taxor har subventionerat hämtningarna i skärgården i ganska stor utsträckning, vilket vi inte gör i nuvarande taxa. Vår grundprincip i den nya taxan är att varje tjänst ska stå för sina egna kostnader. Det medför att varje tömning blir dyrare i skärgården. 

Det finns ingen chans att vi ska få plats med alla sopor i en säck var annan vecka när det inte finns någon förpackningsinsamling i skärgården!

En medelstor familj genererar mycket mindre matavfall och restavfall än en säck varannan vecka. Problemet är oftast förpackningarna som tar upp mycket plats. Enligt svensk lag är det förbjudet att slänga förpackningar i soppåsen, det ska lämnas på en Återvinningsstation eller liknande. Vi förstår att det medför mycket bekymmer för ett hushåll att följa detta i skärgården. Den kommunala renhållningen får inte på eget initiativ samla in förpackningarna och producenterna som ska bekosta och organisera insamlingen har tyckt att det är för kostsamt att samla in förpackningar i skärgården. Vi har pratat med Förpacknings och tidningsinsamlingen men de har hittills inte varit intresserade. 

Enligt den nyligen uppdaterade förpackningsförordningen från riksdagen ska producenterna bekosta och organisera insamling även för fritidsboende och permanentboende i skärgården.  Tidpunkt för när detta ska vara på plats är ännu inte helt fastslaget. Fram till dess får vi hänvisa boende i skärgården att ta med förpackningarna till en återvinningsstation på fastlandet. 

Vad ska jag göra i sommar om jag har fullt i säcken en vecka innan nästa hämtning ska ske?
Lägg soporna i en annan säck som du ställer ut vid ditt säckställ. Entreprenören tar med sig extrasäcken som kommer med på din nästkommande faktura.

Vi har många gäster som bor hos oss under högsommaren och ett abonnemang räcker inte till. Vad ska vi göra? 
Det går bra att teckna flera abonnemang för att få fler säckar hämtade. Har ni tidigare klarat er med hämtning varje vecka under högsommaren är det billigast att sätta ut en extra säck inför ordinarie tömning denna period. 

Vi har ett fritidshus som vi nyttjar större delen av året och det nya säsongsabonnemanget täcker inte vårt behov då vi är där även efter vecka 40. Vad ska vi göra?
Även fritidsboende kan ha helårsabonnemang om det finns behov av att bli av med avfall även under vinterhalvåret.

Finns det möjlighet till att ni ställer ut en större gemensam behållare så vi slipper ha soporna på tomten? 
Om det är flera hushåll (minst 10 st) som vill ha en gemensam stor behållare att lämna sitt avfall i och det finns en lämplig plats där behållaren kan ställas med markägarens tillstånd så går det att ordna. 


GRUNDAVGIFT ENSKILDA AVLOPP (slam)

Varför grundavgift för enskilda avlopp?
Grundprincipen i nya taxan är att alla tjänster ska stå för sina egna kostnader. Tidigare har alla hushåll betalt en och samma grundavgift oavsett om fastigheten har haft enskilt avlopp eller inte. Nu har vi tagit ut de kostnaderna  vi har för hanteringen av enskilda avlopp som inte har med själva hämtningen att göra och lagt i grundavgiften för enskilda avlopp. 

Varför ska vi betala grundavgift varje år när vi bara har slamtömning vart annat år eller ännu glesare?
Våra administrativa kostnader är i stort den samma för alla fastigheter med enskilt avlopp, oavsett om de tömmer två (2) gånger per år, vart annat år, eller beroende på hur stor tank fastigheten har. Ur planeringshänseende måste vi ta hänsyn till alla fastigheter och kundservice finns tillgänglig lika mycket för de som har många tömningar som för de med få tömningar.

TÖMNING AV AVLOPPSSLAM FASTLAND OCH SKÄRGÅRD

Varför har jag fått så mycket högre kostnad för mitt enskilda avlopp
Avgiften i skärgården har tidigare varit subventionerad (av andra abonnenter), nu är det den faktiska kostnaden. Den nyinförda grundavgiften för enskilt avlopp gör att fastigheter med enskilt avlopp med glest tömningsintervall drabbas extra mycket procentuellt av detta. 

Den tidigare avgiften har inte täckt kostnaderna samt att kommunen har beslutat att varje tjänst ska stå för sina egna kostnader.

Om jag bara vill buda mitt BDT, betalar jag som en samtida tömning då?
Nej, du betalar som en vanlig budad tömning. 

Varför måste jag betala en avvikelseavgift för bräddning av mitt avlopp?
Vår entreprenör hämtar mer slam än vad som ingår för din tankstorlek. Detta ökar våra behandlingskostnader samt att entreprenörens planerade körningar kan påverkas med att de inte får plats i tankarna på bilen att tömma inplanerade tömningar. 
Vid bräddning påverkas miljön negativt och chaufförens arbetsmiljö påverkas negativt.


Varför måste jag betala en avvikelseavgift för överkubik?
Vår entreprenör hämtar mer slam än vad som ingår för din tankstorlek. Detta ökar våra behandlingskostnader samt att entreprenörens planerade körningar kan påverkas med att de inte får plats i tankarna på bilen att tömma inplanerade tömningar.

Avgifter och tjänster Österåkers kommun gällande från 10 april 2024

GRUNDAVGIFT FÖR FASTLAND OCH SKÄRGÅRD

Varför höjs priserna så mycket?
Våra kostnader har ökat mycket på grund av inflationen och då vår verksamhet är beroende av bränslepriser påverkas våra taxor extra mycket.

Har du abonnemang med utsortering av matavfall har du tidigare haft ett kraftigt subventionerat pris. Antalet som inte sorterar ut sitt matavfall har gått ner mycket, vilket lett till att subventioneringen inte längre är lika stor och att priset därför gått upp.

Varför får jag betala hel grundavgift när vi inte nyttjar fastigheten och har en godkänd dispens?
Administrativt krävs det lika mycket arbete för oss med fastigheter med dispens som utan. Vid tillsyn och underhåll har du som kund tillgång till kundservice, återvinningscentraler och samlare. Det tillsammans med administration är allt som grundavgiften finansierar. 

INSAMLINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFTER FASTLAND SMÅHUS

Varför står det att vi bor på fastlandet, när jag bor på en ö.
Öar med vägförbindelse t ex bro eller vägfärja (Tynningö, Rindö, Skarpö, Ljusterö m fl.) har samma avgifter som fastlandet eftersom vi kan hämta där med vanlig sopbil.


Varför måste jag betala för en avvikelseavgift för överfulla sopkärl samt felsorterat avfall?
När kärlen inte kan stängas ordentligt kommer råttor och fåglar åt innehållet, följden blir nedskräpning och att skadedjuren ökar i antal. Det medför ofta merarbete för chauffören också. 

Felsorterat avfall: Roslagsvatten får straffavgifter när vi levererar fel material till mottagaren som ska behandla avfallet. Det medför ofta merarbete för chauffören också.

Varför kostar det att göra en budad tömning av matavfallskärlet? 
Vid budning måste sopbilen köra en extrasträcka vilket medför extra kostnader. Vid ordinarie tömning kör sopbilen en fast rutt där kostnaderna täcks av abonnemangsavgiften för mat-och restavfallshämtning.


FLERBOSTADSHUS SAMT VERKSAMHETER FASTLAND

Varför kan jag bara ha tömning tre, fyra och fem gånger i veckan på ett 660 liters kärl och inte på mindre kärl?
Vi vill av miljöskäl köra så lite som möjligt. Kraven på energieffektivisering och behovet att minska utsläpp av fossilt koldioxid ökar på våra verksamheter. Uppstår det mycket restavfall får fastighetsägaren tillse att det finns utrymme för fler eller större kärl.

Varför kan jag bara ha högst tömning 104 ggr/år (två gånger i veckan) på mitt osorterade abonnemang?
Kraven på utsortering av matavfall har skärpts ifrån riksdagen, vilket innebär att vi på Roslagsvatten redan nu behöver påbörja arbetet med att fasa ut så kallat osorterat avfall. Du som har osorterat avfall erbjuds därför bara abonnemang 104 ggr/år och har förhållandevis mycket dyrare avgift. 

Du bör redan nu se över hur du kan gå över till att börja sortera ut matavfallet i separata kärl. 


Hur kan vi påverka vikten i vår krantömda behållare?
Om ni inte redan har matavfallsinsamling och fastighetsnära insamling av förpackningar så inför det i fastigheten. Informera alla boende om att ni minskar era kostnader om fler att sortera bättre. Matavfall har ingen kostnad för vikt och generellt är mer än 30% av avfallet i soppåsen matavfall.

Varför kostar det att beställa ut matavfallspåsar till samfälligheter och flerfamiljshus? 
Det är en tilläggstjänst som utförs till självkostnadspris. Kostnaden är per pall som levereras.

Påsar finns att hämta gratis vid:
-    Willys
-    Ica Kvantum
-    Stora Coop
-    Favoriten 
-    Sågvägen 2, Roslagsvatten 
-    Brännbackens återvinningscentral

EXTRA TJÄNSTER, MAT- OCH REST-AVFALL

Varför kostar det att göra ett abonnemangsbyte mer än en gång per år?
Det medför merkostnader för byte av kärl och administrativ tid vid abonnemangsbyten. När en och samma fastighet byter abonnemang ofta belastar det oskäligt alla andra fastigheter i kommunen.


INSAMLING OCH BEHANDLINGSAVGIFTER I SKÄRGÅRDEN 

Varför har tömningarna blivit så mycket dyrare?
Tidigare taxor har subventionerat hämtningarna i skärgården i ganska stor utsträckning, vilket vi inte gör i nuvarande taxa. Vår grundprincip i den nya taxan är att varje tjänst ska stå för sina egna kostnader. Det medför att varje tömning blir dyrare i skärgården.

Vad ska jag göra i sommar om jag har fullt i säcken en vecka innan nästa hämtning ska ske?
Lägg soporna i en annan säck som du ställer ut vid ditt säckställ. Entreprenören tar med sig extrasäcken som kommer med på din nästkommande faktura.

Vi har många gäster som bor hos oss under högsommaren och ett abonnemang räcker inte till. Vad ska vi göra?
Det går bra att teckna flera abonnemang för att få fler säckar hämtade. Har ni tidigare klarat er med hämtning varje vecka under högsommaren är det billigast att sätta ut en extra säck inför ordinarie tömning denna period. 

Vi har ett fritidshus som vi nyttjar större delen av året och det nya säsongsabonnemanget täcker inte vårt behov då vi är där även efter vecka 40. Vad ska vi göra?
Även fritidsboende kan ha helårsabonnemang om det finns behov av att bli av med avfall även under vinterhalvåret.

Finns det möjlighet till att ni ställer ut en större gemensam behållare så vi slipper ha soporna på tomten? 
Om det är flera hushåll (minst 10 st) som vill ha en gemensam stor behållare att lämna sitt avfall i och det finns en lämplig plats där behållaren kan ställas med markägarens tillstånd så går det att ordna. 

INSAMLING OCH BEHANDLINGSAVGIFTER I SKÄRGÅRDEN VERKSAMHETER

Hur fungerar säckabonnemanget för verksamheter? Får jag tömt varannan vecka framöver eller måste jag säga till när jag vill ha hämtat?
Abonnemanget medför att vi kommer och hämtar varannan vecka. Vi hämtar alla säckar ni ställt ut, förutsatt att de inte väger mer än 15 kg. I abonnemanget ingår en säck per hämtning. Varje hämtningstillfälle debiteras med minst en säck resterande säckar debiteras enligt taxa.

Vi är en verksamhet som har tömning av vår behållare med glas/returpapper enligt ett fast schema. Hur går vi tillväga för att få tömt nu? 
Vi ber dig kontakta vår kundservice när behov finns för tömning. Om du redan vet att du kommer att ha ett behov av att få tömt enligt ett visst schema, kan du lägga så kallade budningar så det täcker det behovet.

GRUNDAVGIFT ENSKILDA AVLOPP (slam)

Varför grundavgift för enskilda avlopp?
Grundprincipen i nya taxan är att alla tjänster ska stå för sina egna kostnader. Tidigare har alla hushåll betalt en och samma grundavgift oavsett om fastigheten har haft enskilt avlopp eller inte. Nu har vi tagit ut de kostnaderna  vi har för hanteringen av enskilda avlopp som inte har med själva hämtningen att göra och lagt i grundavgiften för enskilda avlopp. 

Varför ska vi betala grundavgift varje år när vi bara har slamtömning vart annat år eller ännu glesare?
Våra administrativa kostnader är i stort den samma för alla fastigheter med enskilt avlopp, oavsett om de tömmer två (2) gånger per år, vart annat år, eller beroende på hur stor tank fastigheten har. Ur planeringshänseende måste vi ta hänsyn till alla fastigheter och kundservice finns tillgänglig lika mycket för de som har många tömningar som för de med få tömningar.
 

TÖMNING AV AVLOPPSSLAM FASTLAND OCH SKÄRGÅRD

Varför har jag fått så mycket högre kostnad för mitt enskilda avlopp
Avgiften i skärgården har tidigare varit subventionerad (av andra abonnenter), nu är det den faktiska kostnaden. 

Hur ska man tyda texten ”kostnad per anläggning inkl. ett BDT-avlopp”? 
Det kan var en eller flera hus kopplade till en anläggning. En anläggning är oftast en tank, ett reningsverk eller en trekammarbrunn. Vissa anläggningar leder sitt bad-, disk- och tvättvatten till en separat brunn med infiltration för att inte behöva tömma anläggningen lika ofta. Fastighetsägaren ska betala grundavgift för varje anläggning om det på fastigheten finns flera anläggningar, om det är olika hushåll som nyttjar anläggningarna.

Kan jag endast beställa en spolning av min anläggning? 
Ja, men för enskilda avlopp behöver oftast anläggningen tömmas i direkt anslutning till spolingen. I synnerhet om det är en sluten tank. Enbart spolning kan även beställas av andra aktörer men de har ej laglig rätt att tömma och frakta bort slammet från anläggningen.


Om jag bara vill buda mitt BDT, betalar jag som en samtida tömning då?
Nej då betalar du som för en vanlig budning.

Varför måste jag betala en avvikelseavgift för bräddning av mitt avlopp?
Vår entreprenör hämtar mer slam än vad som ingår för din tankstorlek. Detta ökar våra behandlingskostnader samt att entreprenörens planerade körningar kan påverkas med att de inte får plats i tankarna på bilen att tömma inplanerade tömningar. 
Vid bräddning påverkas miljön negativt och chaufförens arbetsmiljö likaså.

Varför måste jag betala en avvikelseavgift för överkubik?
Vår entreprenör hämtar mer slam än vad som ingår för din tankstorlek. Detta ökar våra behandlingskostnader samt att entreprenörens planerade körningar kan påverkas så att de inte får plats i tankarna på bilen att tömma inplanerade tömningar.

Dela sidan via e-post