Taxa och bestämmelser

Arbetet med att underhålla och förnya kommunens vatten- och avloppsledningar, pumpstationer, reningsverk med mera finansieras av kommunens VA-taxa. 

Taxan beslutas av kommunfullmäktige och ska täcka kostnaderna med ett slutresultat på plus/minus noll över tiden. Här hittar du även allmänna bestämmelser, ABVA för din kommun.

Höjd VA-taxa 2023. Läs mer här.