Taxa och bestämmelser

Arbetet med att underhålla och förnya kommunens vatten- och avloppsledningar, pumpstationer, reningsverk med mera finansieras av kommunens VA-taxa. 

Taxan beslutas av kommunfullmäktige och ska täcka kostnaderna med ett slutresultat på plus/minus noll över tiden. Här hittar du även allmänna bestämmelser, ABVA för din kommun.

Höjd VA-taxa 2023. Läs mer här.

 

 

Ny taxa från den 2 juni 2023.
Taxan för kommunalt vatten och avlopp ska täcka kostnader för drift och underhåll av våra anläggningar. På grund av ökade kostnader för el och räntor höjs taxan för brukningsavgifter med 8% från och med den 2 juni. 
Brukningsavgifterna består av flera delar och storleken på avgiften varierar beroende på vilka nyttigheter (vatten, spillvatten och dagvatten) du är avgiftsskyldig för
-    en avgift per år och mätare (grundavgift)
-    en avgift per kubik levererat vatten
-    en avgift per kvadrat tomtyta inom varje intervall och år (dagvattenavgift)
-    en avgift per år och lägenhet utöver den första (för byggnader som innehåller andra utrymmen än bostäder räknas varje påbörjat 100-tal m2
bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 52 som en lägenhet).

Om du inte hittar svar på dina frågor är du även välkommen att kontakta vår kundservice på telefon eller e-post. 
 

Täbys VA-taxa beskriver vad fastighetsägare som nyttjar allmänna vattentjänster i Täby ska betala för dessa.

Länk till Täby kommuns VA-taxa och bestämmelser